Verksamhetsberättelse 2022

Föreningen Välkommen till Mälaröarna bygger sociala nätverk för och med nyanlända i Ekerö kommun. 

Välkommen till Mälaröarna verkar i integrationsnätverket ”Öar utan gränser” och samverkar med många olika lokala aktörer. Vi har 53 medlemmar (39 förra året). Många fler än dessa medlemmar är  engagerade i verksamheten.

Styrelsen har bestått av Stefan Pettersson (ordförande) och ledamöterna Annika Björklund (sekreterare), Davor Lukic, Karin Gustafsson, Karl Lindström (kassör),  Ulla Ramkvist (vice ordförande). Suppleanter har varit: Anna Augustson,  Monika Keiller och Åsa Hedlund. 

Valberedningen har bestått av Lena Jonsson (sammankallande) och Bert Persson. Styrelsen har haft 12 protokollförda möten.

Åsa Elmqvist  har varit vald till revisor och Marie Johansson till revisorssuppleant. 

Årsmötet hölls som en videokonferens den 22 februari. 

Året har präglats av kriget i Ukraina och återöppning av samhället efter pandemin. Lokalt har vi sett ett stort ökat ideellt engagemang. Välkommen till Mälaröarnas har försökt bidra till att fånga upp dessa ideella krafter genom en nybildad arbetsgrupp som träffats regelbundet under året och diskuterat uppkomna behov och utmaningar. Flera nya välkomnande initiativ har startats som bland annat lett till två nya undersektioner i föreningen. 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Vi anordnade i april  en cafédag på Ekebyhovs slott som gav värdefulla intäkter till föreningens verksamheter. Se bilagda resultat- och balansrapporter.

Arbetstillstånd

Föreningen har egen kompetens inom arbetstillståndsrätt. Vi stöttar asylsökande som fått avslag att söka arbetstillstånd. 

Asylrådgivning

Vi ger rådgivning i asyl-, verkställighets- och tillståndsprocesserna. Vi samarbetar med advokatbyråer när offentligt biträde saknas eller inte räcker till. Det är möjligt tack vare en donation.  Vi är en medlemsgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd – FARR. 

Vi är medlemmar i föreningen  LAMSF (Les Amis des migrants suédophones en France vilket betyder Vännerna till svensktalande migranter i Frankrike) som verkar i Frankrike för att ge stöd till asylsökande som flytt vidare från Sverige. Genom dem kan vi få hjälp att stötta på avstånd. 

Dragkroksklubben

Ekerö pastorat och Ekerö kommun har ett samarbete kring återbruk av möbler och husgeråd till nyanlända som etablerar sig på Mälaröarna. Med i samverkan finns sedan många år Mäklarringen-Ekerö och sedan i år OKQ8-Ekerö som lånar ut släp för möbeltransporter. Vi i Välkommen till Mälaröarna är tillsammans med nätverk av privatpersoner med och hjälper till att köra släp med möbler. Nätverket kallas “Dragkroksklubben”. Sedan starten 2016 har över 400 släp rullat med möbler till nyanländas hem. 

Ekerö pastorat har ett nytt samarbete med PEAB som skänker och transporterar möbler. Därför har Dragkroksklubben inte kört så många lass i år, trots det stora mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Festligheter och firande

Under det gångna året har det återigen firats och anordnats festligheter inom föreningen och i samverkan med andra. Det blev traditionsenligt midsommarfirandet på Mötesplats Odlingslotten vid Tranholmen  med jordgubbsbakelser, dans kring midsommarstång och många skratt och glädjerop. 

Den 3 september anordnades festen “Mat & musik från hela världen” i Ekebyhovs slottspark. I samarbete med Ekerö bibliotek bjöd vi in till en stor picknick där det bjöds på smaker, dans och musik från olika delar av världen. För musiken stod vår nya undersektion Musikfika och Bibliotekets bokcykel kom lastad med böcker på olika språk. 

Den 17 september bjöds det in till skördefest på Mötesplats Odlingslotten. Vår andra nya undersektion Mälarö international cooking stod för planering och matlagning. Det bjöds på diverse grillade läckerheter och sallader med  grönsaker och örter från odlingslotten. För många barn var fiskdammen festens höjdpunkt. 

Den 10 december var det dags igen när Välkommen till Mälaröarna bjöd in till  Julfest med smaker från världens olika hörn i Mälarökyrkan. Även denna gång stod Mälarö international cooking för planering och matlagning och Musikfikagänget för musikunderhållning, höll i trådarna för stämningsfull allsång och långdans. Tomten kom på besök med klappar till alla barn. 

Kommunikation

Vi kommunicerar utåt med faceboksida, facebookgrupp och en webbplats. Facebookgruppen ”Välkommen till Mälaröarna – Öar utan gränser” har blivit central för det ideella integrationsarbetet på Mälaröarna. 

Krisstöd

När alla andra möjligheter är uttömda hjälper vi nyanlända ekonomiskt vid särskilt ömmande behov.  

Läxhjälparna

Initiativet startades för att stötta ensamkommande med språkträning och läxhjälp. Flera av initiativtagarna är pensionerade pedagoger. Arbetet påbörjades på de fyra HVB-hemmen 2016 där alla som ville fick hjälp med skolarbetet. De flesta av de ensamkommande har kommit långt i sin skolgång och sin språkliga utveckling. Många har idag jobb och är självförsörjande. Under året har läxhjälp framförallt erbjudits besökare på språkcaféet i Stenhamra bibliotek och i Mälarökyrkan.

Mälaröarnas EBO-grupp

EBO-gruppen organiserade och stöttade de värdfamiljer som hade ensamkommande ungdomar inackorderade. Ungdomarna hamnade utanför systemen när de i asylprocessen fyllde 18 år eller felaktigt skrevs upp till 18 år. 

Gruppen har som mest haft cirka 30 ungdomar inackorderade. Samtliga ungdomar har hittat eget boende. Vi behåller kontakten och stöttar dem för att det ska fungera med skola, jobb och bostäder.

Under det gångna året har en stor utmaning för ungdomarna  handlat om att uppfylla kraven för att förlänga tillfälliga uppehållstillstånd och omvandla dem till permanenta uppehållstillstånd. Vi har hjälpt cirka 20 ungdomar som har eller har haft tillfälliga uppehållstillstånd genom ”gymnasielagarna”. Av dessa fick sju permanent uppehållstillstånd under 2021 och ytterligare  elva under 2022. Vi har även stöttat sex unga vuxna som har eller söker arbetstillstånd. 

Vi samarbetar med liknande volontärgrupper i Stockholms kranskommuner. 

Vänfamiljnätverket

Välkommen till Mälaröarna startade 2016 som Vänfamiljnätverket. Grundidén bestod i att skapa små sociala solar av vänner kring nyanlända. Under åren som följde matchades ett 40-tal nyanlända familjer med etablerade, sk. vänfamiljer. Vi konstaterade att ett effektivare sätt att skapa sociala solar var via förmedling av skänkessaker, kläder, möbler. Många fler har funnit varandra informellt på detta sätt. Idag matchar vi inte aktivt vänfamiljer. 

Under åren har föreningen blivit ett paraply för de undersektioner som beskrivs här i verksamhetsberättelsen. I februari 2018 bytte föreningen namn till Välkommen till Mälaröarna för att spegla hela föreningens verksamhet, att bygga sociala nätverk för och med nyanlända.

Samarbeten

Vi har samarbetat med flera organisationer, till exempel: Arbetsplats Mälaröarna, Barnrättsbyrån, Ekebyhovs slotts intresseförening, Ekerö pastorat, Ekerö kommun, FARR, Frivilliga Familjehem,  LAMSF,  Mälarökyrkan, Rotary Ekerö, Rädda barnen, och Stockholm-Bromma Rotaryklubb. 

Språkcaféet i Stenhamra

Språkcafeet i Stenhamra är ett samarbete mellan Biblioteket i Stenhamra och Välkommen till Mälaröarna. Språkcaféet har varit öppet varje måndag kl 16-18 förutom uppehåll på sommaren då biblioteket är stängt och under jullovet. 

Under året har vi haft mycket varierande antal besökare. Ibland har vi varit många och det behövts fler volontärer och andra gånger har vi varit få.  Vi sitter oftast i grupp och pratar tillsammans om det som hänt, om traditioner eller om ords betydelser, grammatik och språk. Ibland blir det läxhjälp eller hjälp att förstå och fylla i papper från myndigheter. 

På senare tid har vi haft några besökare som kommer från Ukraina, annars är många länder på vår jord representerade. Som nämnts tidigare ordnade vi i september en fest i Ekebyhovs slottspark med tipspromenad, picknick och dans och sång tillsammans med Musikfikagänget.

Bostäder

Välkommen till Mälaröarna samarbetar med Ekerö pastorat och ger stöd till familjer, ensamkommande unga och vuxna att hitta bostad på andrahandsmarknaden i samband med att kommunens ansvar upphör. 

Barnkonventionen har blivit lag samtidigt som ett stort antal familjer och ensamkommande har skrivits ut från sina boenden under de senaste åren. Cirka hälften av alla familjer som anvisats till kommunen har behövt lämna Mälaröarna, vänner, skola och jobb när tillfälliga kontrakt löpt ut och de inte lyckats hitta bostad här. Flera alternativa boenden har dock ordnats fram under 2022 genom samverkan tex genom boendefterlysningar i vårt nätverk. 

Mötesplats Odlingslotten

I samarbete med Ekerö pastorat och Ekerö kommun driver vi Mötesplats Odlingslotten. Odlingslotten ligger i Sjöängens Trädgårdsförening vid Tranholmen.  Initiativet startades våren 2020 när pandemin satte stopp för alla språkcaféer och öppna mötesplatser där nyanlända och etablerade träffades. 

Under 2022 fortsatte samverkan kring Mötesplats Odlingslotten att vidareutvecklas och även detta år bidrog generösa mälaröbor och odlingsgrannar med trädgårdsredskap, plantor, fröer och volontära krafter. 

Odlingslotten var i full gång under försommaren, sommaren och en bra bit in på hösten. På torsdagarna besökte Ekerö pastorats verksamhet ”vardagssvenskan” lotten och på lördagar var många odlingsvänner på plats. Vi har snickrat, grävt, gjort iordning nya odlingsbäddar, planterat och skördat. Vi har påbörjat bygget av ett nytt förråd med hjälp av material från det gamla, flyttat komposten och under kommande säsong 2023 ska vi resa den valstuga som vi fått till skänks.

Det firades midsommar och blev många glada dagar med sång, dans, umgänge och vi njöt av alla goda hallon. Under tidig höst skördade vi tomater, sallad, björnbär, bönor och senare potatis, jordärtskockor och lök.

I oktober ordnade Mälaröarnas international Cooking (MIC) skördefest med massor av mat från världens alla hörn och en del av det som lagades kom från vår egen odlingslott. Det kom många familjer och barnen fick fiska i fiskdamm.

Musikfika

Under en workshop med kommunens nätverk Öar utan gränser den 17 februari i Ekebyhovs slott väcktes en idé av Karin Renberg och Titti Sjöholm att anordna en återkommande träff med körsång eller musik för ukrainare som nyligen anlänt till Ekerö kommun. Flera personer anslöt sig, en projektgrupp bildades och så småningom växte initiativet Musikfika fram. Av namnet framgår vad träffarna är: Fika under enkla former och möjlighet att få sjunga, musicera och skapa tillsammans. 

Gruppen vill att träffarna ska karaktäriseras av enkelhet, gemenskap och delaktighet. Fikat, sången och musiken bjuder in till samtal och delande för den som vill. Deltagarna ges även möjlighet att dela med sig av sång och musik från sina egna hemländer. Alla är lika viktiga och alla får möjlighet att vara med. 

Musikfika är ett av två nya initiativ som flyttat in under Välkommen till Mälaröarnas paraply under 2022. Musikfikaträffar har under året arrangerats i Stockbygården i Stenhamra och under årets totalt elva träffar har det varit allt från 12 till 47 deltagare. Under hösten fick gruppen ett mindre projektbidrag från Ekerö kommun för inköp av fika till träffarna.

Vi har med glädje sett att många kommer från Ekerö kommuns olika delar. Vid nästan varje tillfälle har det varit någon eller några nya personer som kommit. Under året har gruppen även medverkat med sång och musik vid föreningens olika aktiviteter så som på Ekebyhovs slott när Välkommen till Mälaröarna ansvarade för caféet, några lördagar vid Mötesplats odlingslotten, på festen  “Mat & musik från hela världen” i Ekebyhovs slottspark i september. Gruppen bidrog även med stämningsfull musik och sång vid föreningens julfest i Mälarökyrkan den 10 december. 

Mälarö international cooking 

Även Mälarö international cooking (MIC) är ny undersektion i vår förening. Initiativet startades under våren 2022 efter att flera personer med intresse för matlagning kom samman. 

Gruppen har under året haft picknickar, träffats hemma hos varandra och lagat mat från olika delar av världen. Som nämnts tidigare har MIC ansvarat för matlagning och bjudit in till både välbesökt  skördefest på Mötesplats odlingslotten och Julfest i Mälarökyrkan. 

MIC har även lagat multikulturell mat på uppdrag. Den 30 maj bjöds ett 70-tal gäster på specialiteter från Kongo, Sydsudan, Afghanistan, Eritrea och Västerbotten. Detta i samband med att Ekerö pastorat anordnade tackfest i Ekebyhovskyrkan till alla volontärer på Kyrkornas secondhand.  

Trygghet

Föreningen har en handlingsplan mot övergrepp, i linje med Ekerö kommuns krav på föreningar som får bidrag eller använder kommunens lokaler.

Ekerö 7 mars 2023

Styrelsen för Välkommen till Mälaröarna

Lämna ett svar