Stadgar för Välkommen till Mälaräöarna

Föreningens namn och firma är Välkommen till Mälaröarna.

Föreningens syfte är att bygga sociala nätverk för och med nyanlända i Ekerö kommun.

Styrelsens säte är Ekerö.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

Föreningens beslutande organ är årsmöte och extramöte.

Årsmöte ska hållas under första kvartalet.

Kallelse till årsmöte och extramöte ska skickas till medlemmarna senast två veckor innan mötet på det sätt som årsmöte beslutat om. 

Beslut fattas i majoritet av medlemmar som deltar i mötet.

Årsmötet väljer en styrelse som består av en ordförande och minst två ledamöter. Suppleanter kan väljas.

Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant.

Beslut om stadgeändring ska tas på två medlemsmöten (årsmöte eller extramöte) i direkt följd.

Medlemsavgiften fastställs på årsmöte. 

Medlem som inte betalar medlemsavgift efter avisering och påminnelse anses ha avslutat sitt medlemskap. Medlem som verkar mot föreningens syfte kan uteslutas.

Beslut om att upplösa föreningen ska tas på två medlemsmöten (årsmöte eller extramöte) i direkt följd. Kvarvarande medel ska användas för välgörande ändamål i linje med föreningens syfte.

Fastställda 2 november 2016 då föreningen grundades.
Reviderade 20 februari 2018: Byte av namn/firma till ”Välkommen till Mälaröarna”.