Kallelse till årsmöte 21 mars 2023

Årsmötet 2023 hölls som ett hybridmöte i Ekebyhovskyrkan, tisdag 21 mars, klockan 19.00.
Vilka: alla medlemmar i föreningen är välkomna. Längre ned på sidan kan du läsa hur du blir medlem.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
  Ska vara utlyst två veckor före mötet, via mejl och webbplats.
 7. Verksamhetsberättelsen
 8. Revisorsberättelsen
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut hur årets resultat ska användas
  Styrelsens förslag: balanseras in i nästa års räkenskap.
 11. Verksamhetsplan och budget för det här året
 12. Medlemsavgiften nästa år (2024)
 13. Valärenden
  Se nedan.
 14. Beslut hur kallelse ska göras
  Styrelsens förslag: Mejl och webbplats (oförändrat)
 15. Information från styrelsen
  Ingen information.
 16. Styrelsens propositioner
  Inga propositioner.
 17. Medlemmars motioner
  Inga motioner.
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Möteshandlingar

Valärenden

 • Ordförande: Annika Björklund (nyval 2 år, tidigare ledamot 2 år, 1 år kvar)
 • Styrelseledamöter:
  • Karin Gustafsson (omval 2 år)
  • Anders Hessling (nyval 2 år)
  • Karl Lindström (omval 2 år)
  • Stefan Pettersson (nyval 1 år, tidigare ordförande)
  • Faustin Rubayita (nyval 2 år)
 • Styrelsesuppleanter:
  • Anna Augustsson (omval 1 år)
  • Jonas Gelin (nyval 2 år)
  • Åsa Hedlund (omval 1 år)
  • Monika Keiler (omval 1 år)
  • Olle Schedin (nyval 2 år)
 • Revisor: Åsa Elmqvist (omval 1 år)
 • Revisorssuppleant: Marie Johansson (omval 1 år)
 • Valberedning

Lämna ett svar