Årsmöte 2020 – måndag 30 mars – PÅ NÄTET

Kallelse föreningen Välkommen till Mälaröarna höll årsmöte måndag 30 mars klockan 19.00.

På grund av risken att sprida Covid-19-smitta kommer mötet att helt hållas digitalt som ett videomöte på nätet. Du kommer att kunna ansluta med dator, mobil eller surfplatta.

Vi ber att du läser igenom tips hur du ansluter, använder hörlurar/headset och provar tekniken i förväg. Du kommer att kunna prova att ansluta innan mötet börjar.

Befintliga och nya medlemmar är välkomna.

På mötet berättar vi vad föreningen gjort förra året, 2019, och planerar att göra under 2020. Vi väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen. Du som är medlem kan ställa frågor.

Protokoll från årsmötet

Så här gör du för att ansluta till mötet

Vi kommer att använda en videomötestjänst som heter Google Hangouts Meet. Du kan ansluta via dator, mobil eller surfplatta. Du kan även ringa in med telefon men då kommer du inte att kunna se presentationsmaterial.

För att du ska slippa teknikstrul så att alla kan höra och se mötet, och kunna göra sin stämma hörd vill vi att du förbereder dig före mötet. Både kolla igenom dagordning med handlingar och testa tekniken. En del förberedelser skiljer sig mellan dator och mobil/platta. En del är samma.

Så här gör du på Apples mobiler/plattor

Så här gör du på mobiler/plattor med Android

Så här gör du på en dator

Så här gör du för att ringa in från en telefon

 • Ring 08 505 443 24 
 • Ange pinkod: 504 162 963#

Gemensamt för mobil, platta, dator (och telefon)

 • Prova att gå in i mötet i förväg. Du kan göra det redan nu. Då ser du att tekniken funkar.
 • Du som är inloggad med ett Google-konto kommer att få några extra funktioner, bland annat en möjlighet att skicka textmeddelanden, andra kommer att se vem du är och du kommer direkt in i mötet, utan att behöva släppas in av mötesorganisatören.
 • Du kan får fråga från din mobil eller webbläsare om det är okej att använda mobilens/datorns mikrofon och kamera. Då svara du okej.
 • Använd lurar eller headset. Du kommer att höra bättre. Framför allt kommer vi andra höra dig bättre.
 • Anslut till mötet 10-15 minuter innan start, för att komma underfull med hur det funkar.
 • Ha gärna mobilens/plattans/datorns kamera påslagen. Det blir mycket mer mänskligt om vi ser varandra.
 • Stäng av mikrofonen när du inte har ordet. Det blir lätt ett jobbigt bakgrundsbrus och rundgång.
 • Ha inte flera mobiler/plattor/datorer uppkopplade med ljud bredvid varandra. Då blir det rundgång (oljud).

Motion – skicka in ett förslag

Om du som är medlem vill att mötet ska bestämma något så skickar du ett förslag till styrelsen. Skicka till stefan.pettersson@lumano.se.

Bli medlem – förnya medlemskap

Du kan bli medlem på plats genom att betala 20 kronor. Vi behöver då skriva upp ditt namn, mejladress och telefonnummer.

Fram och baksida på tiokronorsmynt.

Allra bäst är om du swishar medlemsavgiften 20 kronor till 123 365 82 18 innan mötet och skriver Medlem och din mejladress. Exempel:

Medlem hanif87@gmail.com

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
 7. Verksamhetsberättelse (styrelsen)
  • Verksamhetsberättelse förra året.
  • Ekonomisk rapport
 8. Revisorsberättelsen (revisor)
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut hur årets resultat ska användas
 11. Verksamhetsplan och budget för det här året.
 12. Beslut om medlemsavgiften 2021
  • Förslag: 20 kronor, oförändrat.
 13. Valärenden (valberedningens förslag)
  1. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt deras mandatperiod.
  2. Ordförande
  3. Styrelseledamöter
  4. Styrelsesuppleanter
  5. Revisor
  6. Revisorssuppleant
  7. Valberedning
 14. Beslut hur kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska göras.
  • Förslag: Kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska ske via mejl till medlemmar och på föreningens webbplats..
 15. Information från styrelsen
 16. Styrelsens propositioner
 17. Medlemmars motioner
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Möteshandlingar (dokument)

Här kommer vi att lägga alla handlingar/dokument som tas upp på mötet.

Valberedningens förslag

 • Ordförande: Stefan Pettersson (nyval 1 år).
 • Ledamöter: Annika Björklund (nyval 2 år), Davor Lukic (nyval 2 år).
 • Suppleanter: Anna Augustsson (omval 2 år), Monika Keiller (nyval 2 år), Karin Sigge (nyval 2 år).
 • Revisor: Roger Jonsson (omval 1 år).
 • Revisorssuppleant: Marie Johansson (nyval 1 år).

Svåra ord

 • Ansvarsfrihet handlar om att årsmötet lyssnar på vad styrelsen gjort under förra året och lyssnar på revisorerna som kontrollerat hur styrelsen skött sig. Sedan beslutar årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Det betyder att hela föreningen tar ansvaret för vad styrelsen gjort förra året. Nästan alltid har styrelsen följt reglerna och får ansvarsfrihet.
 • Budgeten är en plan för föreningens ekonomi. Hur ska den få in pengar? Vad ska pengarna användas till?
 • Dagordningen är en lista med alla saker som händer på mötet. Vilka beslut som ska tas.
 • Justerare är personer som är med på mötet och sedan kontrollerar att protokollet stämmer. Att det står vad som beslutats.
 • Ordförande är en person som leder årsmötet, det vill säga ser till att alla saker på dagordningen gås igenom och att det tas tydliga beslut när det behövs. Föreningen har en ordförande som jobbar under hela året. Det kan vara samma person som är ordförande bara för årsmötet men oftast två olika.
 • Protokollet är ett dokument som ska innehålla allt som bestämdes på mötet. Det skrivs av en person som är sekreterare på mötet.
 • Revisorer kontrollerar att styrelsen skött sitt jobb, skrivit ned beslut som den tagit, följt besluten och stadgarna, och hållit ordning på ekonomin. Det är årsmötet som bestämmer vem som ska vara revisor.
 • Rösträknaren ska räkna röster när något ska beslutas. Oftast räcker det med att mötesordföranden frågar ”kan vi bestämma så här?” och medlemmarna på årsmötet svarar ja eller nej. Men om det inte tydligt hörs flest ja eller nej så kan man ta beslut genom att räcka upp handen eller skriva lappar.
 • Styrelsen sköter om föreningen åt medlemmarna. Det är en grupp människor som väljs av årsmötet. På årsmötet berättar styrelsen vad den gjort och vad den föreslår ska hända i framtiden.
 • Valberedning kommer med förslag vilka personer som ska väljas till styrelse och revisorer på årsmötet. Det är årsmötet som väljer vilka som ska vara valberedning.
 • Verksamhetsberättelsen är ett dokument som berättar vad föreningen gjort under förra året och hur ekonomin skötts. Det är styrelsen som skriver verksamhetsberättelsen.
 • Verksamhetsplanen berättar vad föreningen ska göra under det kommande året.
 • Årsmöte är föreningens viktigaste möte. En gång om året är alla medlemmar välkomna att få reda på vad som hänt förra året, ta beslut om vad som ska hända nästa år och välja styrelse, revisorer och valberedning. Årsmötet är väldigt formellt, det är redan från början bestämt vilka saker som man ska ta beslut om.

Kallelse till styrelsemöte

Direkt efter årsmötet träffas den nyvalda styrelsen. Den samlas för att konstituera sig och fördela uppgifterna.

Lämna ett svar