Årsmöte 2019 i Välkommen till Mälaröarna

Föreningen Välkommen till Mälaröarna höll årsmöte tisdag 12 februari klockan 19.00 i Ekebyhovskyrkan.

Mötesprotokoll

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets behörighet
 7. Verksamhetsberättelse (styrelsen)
 8. Revisorsberättelsen (revisor)
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut hur årets resultat ska användas
 11. Verksamhetsplan för 2019
  1. Verksamhetsplan (pdf)
  2. Ekonomisk rapport (pdf)
 12. Beslut om medlemsavgiften 2020
  • Förslag: 20 kronor, oförändrat.
 13. Valärenden (valberedningens förslag)
  1. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt deras mandatperiod.
  2. Ordförande
   • Monika Keiller Sjövall (nyval)
  3. Styrelseledamöter
   • Karin Gustafsson (nyval, tidigare ordförande),
   • Karl Lindström (nyval, tidigare adjungerad ledamot)
   • Ulla Ramkvist (omval)
   • Lars Samuelsson (omval)
   • Magnus Ehntorp (vald 2018 på två år)
   • Stefan Pettersson (vald 2018 på två år)
  4. Styrelsesuppleanter
   • Hamed Alizadeh (nyval)
   • Basir Mahmoodi (nyval)
   • Safaa Zeidany (nyval)
   • Victoria Zidén (står till förfogande för omval om det saknas suppleanter)
   • Anna Augustson (vald 2018 på två år)
  5. Revisor
   • Ordinarie revisor
  6. Revisorssuppleant
   • Revisorssuppleant
  7. Valberedning
 14. Beslut hur kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska göras.
  • Förslag: Kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska ske via mejl till medlemmar och på föreningens webbplats..
 15. Information från styrelsen
 16. Styrelsens propositioner
  • Inga propositioner
 17. Medlemmars motioner
  • Inga motioner har lämnats in.
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas
Ekebyhovskyrkan, en röd träbyggnad med fristående klockstapel.
Ekebyhovskyrkan. Foto: Arild Vågen CC (BY-SA).

Karta till Ekebyhovskyrkan i Google Maps.

Svåra ord

 • Ansvarsfrihet handlar om att årsmötet lyssnar på vad styrelsen gjort under förra året och lyssnar på revisorerna som kontrollerat hur styrelsen skött sig. Sedan beslutar årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Det betyder att hela föreningen tar ansvaret för vad styrelsen gjort förra året. Nästan alltid har styrelsen följt reglerna och får ansvarsfrihet.
 • Budgeten är en plan för föreningens ekonomi. Hur ska den få in pengar? Vad ska pengarna användas till?
 • Dagordningen är en lista med alla saker som händer på mötet. Vilka beslut som ska tas.
 • Justerare är personer som är med på mötet och sedan kontrollerar att protokollet stämmer. Att det står vad som beslutats.
 • Ordförande är en person som leder årsmötet, det vill säga ser till att alla saker på dagordningen gås igenom och att det tas tydliga beslut när det behövs. Föreningen har en ordförande som jobbar under hela året. Det kan vara samma person som är ordförande bara för årsmötet men oftast två olika.
 • Protokollet är ett dokument som ska innehålla allt som bestämdes på mötet. Det skrivs av en person som är sekreterare på mötet.
 • Revisorer kontrollerar att styrelsen skött sitt jobb, skrivit ned beslut som den tagit, följt besluten och stadgarna, och hållit ordning på ekonomin. Det är årsmötet som bestämmer vem som ska vara revisor.
 • Rösträknaren ska räkna röster när något ska beslutas. Oftast räcker det med att mötesordföranden frågar ”kan vi bestämma så här?” och medlemmarna på årsmötet svarar ja eller nej. Men om det inte tydligt hörs flest ja eller nej så kan man ta beslut genom att räcka upp handen eller skriva lappar.
 • Styrelsen sköter om föreningen åt medlemmarna. Det är en grupp människor som väljs av årsmötet. På årsmötet berättar styrelsen vad den gjort och vad den föreslår ska hända i framtiden.
 • Valberedning kommer med förslag vilka personer som ska väljas till styrelse och revisorer på årsmötet. Det är årsmötet som väljer vilka som ska vara valberedning.
 • Verksamhetsberättelsen är ett dokument som berättar vad föreningen gjort under förra året och hur ekonomin skötts. Det är styrelsen som skriver verksamhetsberättelsen.
 • Verksamhetsplanen berättar vad föreningen ska göra under det kommande året.
 • Årsmöte är föreningens viktigaste möte. En gång om året är alla medlemmar välkomna att få reda på vad som hänt förra året, ta beslut om vad som ska hända nästa år och välja styrelse, revisorer och valberedning. Årsmötet är väldigt formellt, det är redan från början bestämt vilka saker som man ska ta beslut om.

Lämna ett svar