Analys: Det här gäller för Ekerö – antal 18-åringar och bidrag från staten

Hur mycket pengar får Ekerö i kommun för att låta ensamkommande asylsökande ungdomar slippa flytta när de fyller 18 år? Hur många är de?

Regeringen har aviserat att den i höstbudgeten kommer att ge kommuner bidrag för att ensamkommande ska slippa flytta runt och kunna fortsätta sina studier.

Vad betyder det här för Ekerö?

Beloppet på riksnivå är 585 miljoner kronor. Två tredjedelar betalas ut i år och en tredjedel 2018. Bidraget fördelas över landets kommuner baserat på ungdomar som:

  • Bodde i kommunen 2017-06-30.
  • Är asylsökande.
  • Är 17 år (fyller 18 under kommande året) eller är 18-20 år och i socialtjänstansvar.

För Ekerö kommuns del betyder det 700 515 kronor i slutet av 2017 och 350 257 kronor för 2018. Summa: 1 050 772 kronor.

Antalet ungdomar som Ekerös bidrag baseras på

I Migrationsverkets fördelningsunderlag ser vi att det i Ekerö kommun vistas tolv asylsökande ensamkommande som 1 juli 2017 är 17 år. Till det kommer tre 18-20-åringar som är i ”pågående socialtjänstansvar”.  Det är ungdomar som enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU) behöver en vård som de inte kan få på Migrationsverkets anläggningsboende.

Bidraget fördelas baserat på vistelseort, var ungdomen bor, inte vilken kommun hen är anvisad till.

När vi undersöker siffrorna närmare ser vi att tre av de 15 ungdomarna som vistas här är anvisade till andra kommuner (Stockholm, Täby och Nordanstig).

På motsvarande sätt bor tolv 17-åringar som anvisats till Ekerö i andra kommuner: Huddinge, Järfälla, Sigtuna, Stockholm  och Uppsala.  När Ekerö kommun inte hade tillräckligt med HVB- och familjehemsplatser köpte man platser i grannkommuner. Netto har Ekerö kommun placerat fler i andra kommuner än tvärtom.

För de tolv sjuttonåringar som vistas i kommunen och fyller 18 år fram till 30 juni 2018 får Ekerö kommun alltså drygt 70 000 kronor vardera. Det verkliga antalet kan komma att ändras på grund av in- och utflyttning och att en del får uppehållstillstånd innan 18-årsdagen.

Det finns inget i Regeringens uttalande  om att bidraget måste användas just för dessa ungdomar.

Vad får och måste kommunen göra?

Vuxna asylsökande är Migrationsverkets ansvar. Socialstyrelsens handbok rekommenderar landets socialtjänster avslutar sitt ansvar på 18-årsdagen. Det statliga bidraget ändrar inte på detta ansvar.

Kommunen måste inte göra något för de ensamkommande som fortfarande befinner sig i asylprocessen när de fyller 18 år. Detta är vad socialförvaltningen på Ekerö svarar på en fråga.

Kommunallagen innehåller skrivningar att en kommun får ta hand om angelägenheter ”som inte skall handhas enbart av staten”. Regeringsformen lyfter fram  att myndigheter (som en kommun) ”ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Det är inte lätt att vara kommunal beslutsfattare.

Sveriges kommuner och landsting reder ut situationen:

SKL gör, i avvaktan på vägledande praxis, tolkningen att bestämmelsen möjliggör för  kommunen att ge bistånd […] Eftersom bestämmelsen ger kommunen en befogenhet att ge bistånd, men ingen skyldighet, bör det finnas ett politiskt ställningstagande i fråga om bistånd ska utges och principerna för fördelning av sådant bistånd.

Slutsats

  • Ekerö kommun får bidrag för ”att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år t.ex. för att avsluta pågående studier.”
  • Beloppet är drygt en miljon kronor över två år. Beräkningsunderlaget är 15 ungdomar men det faktiska antalet ensamkommande som fyllt 18 2018-06-30 varierar över tiden.
  • Det är ett politiskt beslut att använda pengarna som avsett.
  • Ekerö kommun har inte tagit något sådant politiskt beslut.

Relaterat och källor

Lämna ett svar